Ahde Vefa

Ali Yıldız
Ali Yıldız

AHDE VEFA

Vaadinde sâdık olan Allah’a hamd olsun.

Son nefesine kadar mîsâkından dönmeyen Resul’üne salat-ü selam olsun.

Selam, ahdine vefâ gösteren şehitlerin ve sırasını bekleyen yiğitlerin üzerine olsun…

İnsan, henüz kök salmamışken toprağa, şâhit tutuldu ilâhi kudretin kuvvetine. Kâlû belâ haykırışları doldururken fıtrat lisânıyla semâyı, kâinat şahit oldu Bezm-i Elestte en kadîm ahitleşmeye.  Âdem ve zürriyeti, yemin verdi ruhunun her zerresiyle zamanın sahibine. Boyun eğmeyeceklerdi zalimin zulmüne ve heykelleri diken ellerin hükümlerine. Dünya, gözleri perdeleyen bir süsten ibaretti ahitnâmede. Ölmeden kabre gitmekti övünmek tekâsürle. En büyük hıyânet, el uzatmaktı yetimin kısmetine. En süflî nankörlüktü halel getirmek iffete. Boğazdan geçen haram ile dilden dökülen yalan, müsâviydi ilahi terazide. Hak edilmeyen kazanç da hakkı verilmeyen makam da ağır vebaldi rûz-u mahşerde. En fenâ felâketleri çağırmaktaydı ehl-i ihlaf kendi aleyhine.

Oysa kevniyyet, vefâ ipiyle rapt olmuştu birbirine. Rahman’ın mahlûkata vefasıyla yürüyor yıldızlar feleklerin izinde. Vefâ yağmurlarıyla sulanan toprağın sadâkatinde filizleniyor ümitler. Beyhude beklemiyor sıdk ile duaya kalkan eller. Sıddîk sırrıyla yoldaş olunca dostlar, dolunay nuruyla menziline varmıştı mübarek seferler. Vefâkâr bir Nebi’nin süt akrabalığına bağışlanmıştı göz kamaştıran ganimetler. Unutmamıştı Habîbullah, muhasara yıllarında sarılan yaraları, mazlumları koruyup kollayan amcasını, Ümmü’l Kurâ’yı arkada bırakan yol arkadaşlarını, şehrini ve yüreğini kendisine açan ensârı, Şehitler Şahı’nın yetim kalan goncasını.

Pir-i fâni bir sütannenin ayaklarına serilmişti Dareyn Sultânı’nın hırkası. Mübârek teveccühüne mazhar oldu yaslandığı kütük parçası. Hayatı boyunca, hasretle yâd edildi ilk göz ağrısı. Ne Medine’nin ağaçları mahrum kaldı Resûl’ün vefâsından ne de Mekke’nin kurak dağları. Taşların en karasına vefâsını, çağları aşan busesiyle mühürledi dudakları.

Kusurları gece misali setreden Kadirşinas bir dosttan öğrendi vefâyı Sahabiler. Ayrılığının arkasından yıllarca Habîb-i Kibriya’yı yâdettiler. Asırlarca terk etmedi münzevi tekkeleri ehl-i vefâ dervişler. Biâtına bağlı evlâd-ı Fatihân himmetiyle mukadder oldu muhteşem zaferler. Sözüne sâdık umerâ ile imara durdu nice viran şehirler. Ahde vefâ timsâli ulemânın ellerinde bereketlendi âleme nizam veren nesiller. 

Ancak insan, unuttu Rabbi’ne verdiği vaadini. Söz kaybedince değerini, vefâsızlık kuşattı benî Âdem’i. Canpâre kardeşleri attı karanlık kuyuya Yusuf Nebi’yi. Tur dağındaki Musa’ya tercih edilince Sâmiri, en büyük mucizelerle yarışır oldu temâsil nefesi. Ne Lut’un hanesi kurtulabildi hâin bakışlardan ne de Salih’in devesi. İhanetle atılmış nifak adımları yolda bıraktı Uhud eteklerinde Kutlu Elçi’yi. Sefere çıkamayan atlılar, rıhtımda bağlı kadırgalar, komutanını kaybetmiş ordular teslim etti ağyâra Aksâ Mescidi’ni.

Vefâ mayası tutmayınca insan, boğuldu isyan girdaplarında. Bidayette verilen yemin bozulunca, renkler mahiyetini kaybedip grileşti. Albümlerden maziye bakan gözlerde, devasa yükler bir tüy misali hafifledi. Oysa kaç hain vuruşmadan alın akıyla çıkmıştı zamanın mücahitleri. Düşmanın en sinsi ve en süflîsi karşısında ne destanlar yazmıştı iman imtihanın muzaffer anneleri! Mescit secdegâh kalsın, mihrap kıyama kalksın, kubbeleri tekbir titretsin diye, seher vakitlerinde nice sarıklı hoca içmişti şehadet şerbetini.

Cesarette, sâlih amelde, cömertlikte, cefâ çekmede, derdini sevmede, şâhitlikte ve şehadette öncüler vazifelerini îfa ettiler ve Rabbimizin ikramına eriştiler. Bizler; önderlerimizin izinde yeminimize sâdık kalarak, emaneti yüklendik.

Söz veriyoruz bir kez daha tüm zerrelerimizle: Allah; azameti, rahmeti ve mağfireti ile ezelden ebede yegâne Rabbimizdir. Rasûlullah, son nefesimize kadar değişmeyecek tek rehberimizdir.

Söz veriyoruz: Makam nâmına, dünyalık adına, şöhret ve unvan yolunda bozmayacağız yeminlerimizi. Kutlu yolumuzun ezeli muarızları, durduramayacak asla bizleri.

Söz veriyoruz: Son nefer son nefesini verene kadar tüm insanlığa haykıracağız ahdimizi.

Ey İmam Hatiplim,

 

Ahdimize vefâ;

Yakîn gelinceye kadar âlemlerin Rabbine teslimiyetle,

Her işimizde sarılarak Rasûl’ün sünnetine,

Sahip çıkarak ümmetin her bir ferdine,

Duvarlarımızı ve dualarımızı Kudüs’le süslemeye,

 

Ahdimize vefâ;

Ana-baba rızası almadan gitmemek ölüme,

Taş taş üstüne koyarak yükseltenlere,

Rızkından kesip getirenlere minnetimizle,

Savunan adamlara rahmetle,

 

Ahdimize vefâ;

Bizimle her dem gurur duyanlara muhabbetimizle,

Bir harf öğretene hürmetimizle,

Hep namlunun ucunda olanlara desteğimizle,

Halel getirmeden mekteplerimizin izzetine,

Harama el sürmeden gitmek huzur-u ilâhiye,

 

 

Ey İmam Hatiplim,

 

Belki yine;

İhanet fırtınalarının dev dalgalarıyla dövmeye cüret edecekler kıyılarımızı

En derin depremlerle sarsmak isteyecekler yüce dağlarımızı

Köhne kalemlerle karartmaya kalkacaklar bahtımızı

 

İşte o vakit sakın ola ye’se düşme!

Dönelim gel yine tertemiz mazimize!

Yürüyelim hep birlikte sırat-ı müstakim üzre,

Sözümüze sadâkat, Ahdimize Vefâ ile…

                                                                       

                                                              

(ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde kullanacağı şiar belli oldu. Ahde Vefa ile kavramı, yeni şiar olarak belirlendi. Tüm imam hatip dernekleri yıl boyunca bu şiar çerçevesinde çalışmalar yapacak. 

  1. İmam Hatipliler Kurultayı, 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezinde yapıldı. Programın ilk gününde yılın şiarı açıklanırken, şiarı ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan kamuoyuna duyurdu.)

 

1979’da Gaziantep'te dogdu. 1997 yılında, Birecik İmam Hatip Lisesinden, 2002 yılında ise İstanbul Üniversitesi/İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 2008 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Bölümü'nde yapti. AynI alanda doktora çalIsmalarına devam etmekte olan Ali YILDIZ, birçok sivil toplum kuruluslarında çesitli görevler aldı. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. Millî Egitim Bakanliği bünyesinde yönetici olarak çalışmaktadir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Diriliş Postası gazetesinde haftalık yazıları yayımlanmaktadir.