EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 2022 (EBAS)

Mutlu Bir Eğitim
Mutlu Bir Eğitim

EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 2022 (EBAS)

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Equal Opportunity in Education

Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu-Eğitimde Fırsat Eşitliği

 

16-17 Haziran 2022 İstanbul-Başakşehir

Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce

Sempozyum Önemli Tarihler ve Bilgiler

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi 5 Ağustos 2022

Özetlerin Gönderileceği E-Posta ebasbilgi@gmail.com

Sempozyum Web Adresi basaksehir.meb.gov.tr

Sempozyum Adres Başakşehir


AMAÇ, KAPSAM VE VİZYON

Eğitim, bireyin temel yurttaşlık hakkıdır. Aynı zamanda da bireyin çağa ayak uydurabilmesi, yetilerini geliştirebilmesi ve olanakları en iyi biçimde kullanabilmesi adına yaşamsal bir önem arz etmektedir. Tam da bu noktada eğitimin din, dil, yaş ayrımı vb. gözetmeksizin her bireyin eşit koşullarda ulaşabilmesi gereken bir yerde olması beklenmektedir. Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu (EBAS) da yerelde ve ulusalda söz konusu semppozyumda misafir edeceği alan uzmanı akademisyenlerle Eğitimde Fırsat Eşitliği başlığı altında çözümler bulmayı amaçlamaktadır.

EBAS’ın kapsamı Eğitimde Fırsat Eşitliği konu başlığını içeren tüm durumlardır. Alt başlıklar ve içerikler belirlemekten özellikle kaçınılmıştır. Böylece söz konusu sorun durumunu tüm bilim alanlarıyla içkinleştirmek ve sürece kavramsal bir değerlem kazandırmak bu kapsam yoluyla sağlanmaya çalışılmıştır.

Eğitimde fırsat eşitsizliği yaratan ekonomik, toplumsal, bölgesel, biyolojik vb. etmenlerin çeşitli çalışmalar ışığında 16-17 Haziran 2022 tarihlerinde EBAS çerçevesinde tartışılması, özellikle Türkiye gibi son 20 yılda birçok açıdan hızla gelişen bir ülkenin küresel çapta hak ettiği konuma erişmesini çağımızın en iyi mücadele aracı olan ‘eğitimle’ ülkece eşit bir düzeyde eyleme koyabilecek olması EBAS’ın kuşkusuz birincil vizyonudur.

 

ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

 

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200 kelimelik bildiri özetlerinin 6 Mayıs 2022 tarihine kadar ebasbilgi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konuları, bilimsel şartlar ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecektir. Kabul edilen/edilmeyen bildiri önerileri 7 gün içinde ilgililere duyurulacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler,  kör hakem uygulamasına alınacak ve gerekli kriterlerin karşılanmış olması halinde editör kurulu tarafından yayın değerlendirilmesine alınacaktır. Bilimsel Araştırmalar Bürosu (BABÜR)’e bağlı olarak akademik yayın hayatına başlayan Edebiyat Dilbilim Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Dergisi (EDEB) kapsamında Başakşehir Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanacaktır.


TAM METİN GÖNDERİMİ

Bildirilerin tam metinlerinin 5 Ağustos 2022 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak ebasbilgi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler düzenleme kurulunca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dahil edilecektir.


BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

Sayfa Özellikleri

Program: Microsoft Office Word versiyonları

Sayfa boyutu: A4 (29.7×21 cm.) dikey

Kenar boşlukları: Dört yandan (sağ, sol, üst, alt) 3 cm

Yazı tipi: Times New Roman

 

Sınırlılık

Makale ana metni; tablolar, ekler ve dipnotlar dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

Makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler ve kaynakça bu sınırın dışında değerlendirilir.

Başlıklar

 

Makale Başlığı

Her yazının Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriği açıkça yansıtmalı ve kapsamlı olmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve baş harfleri büyük olarak 14 punto yazı karakteriyle yazılmalı, ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere italik biçimde, 12 punto yazı karakteriyle ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır.

 

Numaralandırma

Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dahil tüm başlıklara numara verilmelidir. Numaralandırmada Giriş “0” ile belirtilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmelidir. Numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.

 

Ana Başlıklar

Yazıdaki ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalı ve 12 punto koyu, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

 

Alt Başlıklar

Yazıdaki alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Dört kademeye kadar olan başlıkların sonunda nokta (.), iki nokta üst üste (:) vb. noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.

1.2, 3.1, 5.2 gibi iki kademeli başlıklar 12 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

1.2.1, 3.1.2, 5.2.4 gibi üç kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

1.2.1.3, 3.1.2.1, 5.2.4.2 gibi dört kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.

Dörtten fazla kademeli başlıklardan itibaren başlığın bittiği kelimenin sonuna iki nokta üst üste (:) konmalı ve metin iki noktadan sonra devam etmelidir.

Bunlar dışında özel başlıklandırma ya da özel numaralandırma gerektiren durumlarda editörlük kararınca düzenleme yapılabilir.

 

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i

Makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak, soyadı büyük harflerle, 11 punto yazı karakteriyle, koyu yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde belirtilmelidir.

 

Öz / Abstract

Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe öz ve İngilizce abstract bölümleri yer almalıdır. Ancak yazılar bu dillerden farklı olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde hazırlanmış ise makalede sırasıyla Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış öz ve abstract yer almalıdır.

Öz ve abstract en az 50 en fazla 300 kelime olmalıdır. Öz ve abstract içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.

Öz ve abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı, 10 punto yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.

 

Anahtar kelimeler / Key words

Özün altında satır başı yapılarak “Anahtar kelimeler” verilmelidir. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar kelimelerde “dil, diller vb.” çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Anahtar kelimelerde her ibare en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.

 

Ana Metin

Ana metin tek satır aralıklı olmak üzere ve 11 punto yazılmalı, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk olarak belirlenmelidir.

 

Görseller

Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların üstüne sola dayalı olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde italik ve 10 punto şeklinde numara verilmeli, ardından da açıklayıcı bir ifade yer almalıdır.

Ör. Tablo 1. Türkçede Ünlü Sistemi

Makaledeki tablo ve şekillerde geçen yazılı ibareler 10 puntoyu geçmemelidir. Hacimli tablo ve şekillerde yazı puntosu 8’e kadar düşürülebilir.

Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.

Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların oranı makalenin ana metninin %50’sini aşmamalıdır. Makale bu esaslara göre planlanmalıdır.

Alıntılama ve Kaynakça Gösterimi

 

APA 7 kullanılmalıdır.

Daha geniş bilgi için bakınız: https://ramazanasar.com/wp-content/uploads/2021/09/APA-7-YAZIM-KURALLARI.pdf

 


 

SEMPOZYUM KURULLARI

ONUR KURULU

Mahmut Özer                                           Millî Eğitim Bakanı

Ali Yerlikaya                                              İstanbul Valisi

Levent Yazıcı                                            İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü

Uğur Turan                                                Başakşehir Kaymakamı

Yasin Kartoğlu                                          Başakşehir Belediye Başkanı

Ahmet Çoşkun                                          Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Bahri Aydın                                 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Baş                                Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Sinanoğlu                        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Akgündüz                        İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Erdoğan                         Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu            İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Gündüz                        Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz           Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın                    Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mukadder Boydak Ozan            Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Başar                                 Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi Kahveci                             Yıldız Teknik Üniversitesi    

Prof. Dr. Remziye Ceylan                           Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa Bulut                                     İstanbul İbn Haldun Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Çaksu                                       Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Lütfü İlgar                                İstanbul Biruni Üniversitesi

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç               İstanbul Kültür Üniversitesi

SEKRETARYA

Deniz Demiryakan                                    Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Neşe Mısıroğlu                                          Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir